انگلیسی
چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

منیژه صدری                         

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :manijehsadri@gmail.com

 

مقالات ژورنال

مقالات: ايوب صبري‌پاشا، دائره‌المعارف بزرگ اسلامي

 اسکوب، دائره‌المعارف بزرگ اسلامي

 پچوي، بنياد دائره‌المعارف اسلامي ،

دوبریجه بنياد دائره‌المعارف اسلامي

خط دیوانی بنياد دائره‌المعارف اسلامي

 دانشگاه تربیت معلم، بنياد دائره‌المعارف اسلامي

دانشگاه در ترکیه، بنياد دائره‌المعارف اسلامي

 ساواک، بنياد دائره‌المعارف اسلامي

خطای بزرگ منصور نشریه زمانه، شماره 25

دیپلمات درباری نشریه زمانه شماره 18و 19

اسنادي منتشرنشده از هيات اتحاد اسلام نشریه زمانه، شماره  15

خطای بزرگ منصور، ماهنامه زمانه، 1383

جلوه جمال :گرامی داشت استاد سید جمال ترابی طباطبایی، ماهنامه جهان کتاب، شماره 170 خرداد 1382

معرفی کتاب فراز و فرود فرقه دموکرات اثر جمیل حسنلی

اسنادی منتشر نشده از احمد کسروی همایش نواب صفوی

هویت ایرانی در آستانه مشروطه به روایت رساله نو یافته از میرزا جهانگیرخان ناظم الملک/ 199
منیژه صدری- رحیم نیکبخت، شماره اول ودوم، 1387

 نقشهای مهم از ایران عصر صفوی موجود در آرشیو عثمانی،منیژه صدری- رحیم نیکبخت ، شماره چهارم مجله بهارستان، 1388

معرفی نسخه خطی کراسه المعی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389،شماره 152

ایران و ایرانی در سفرنامه ابن بطوطه و اولیاء چلبی، 1393، مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران 93، تهران.

معرفی کتاب: حسین؛ مراثی کربلا از مشایخ دوره عثمانی, به کوشش قهرمان اوزکوک, 2014, استانبول, انتشارات خانه کتاب رواق, در 221 صفحه با یک مقدمه و اندکس. دکتر منیژه صدریhttp://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=19211:%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&Itemid=8

معرفی کتاب: نامه نگاری سلطان محمود اول با نادرشاه در میراث مکتوب http://mirasmaktoob.ir/fa/news/4228

Manizheh SADRI,2013Kaçar Hanedanı Döneminde İran’da Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Değişmesi ve Yeni Okulların Açılışı,BELLETEN,Ankara:Cilt: LXXVII-Sayı: 279- 279 s

Manizheh SADRI, 2013,19. Yüzyilin İlk Yarisin’a Kadar İran’da Askerî Alanda Yenileşme Hareketleri,,JASSS

Manizheh SADRI,2011, Matbaanın İran'da Kullanılmaya Başlanması Ve Basılan İlk Kitaplar,akademia sosyal bilimler indeksi

منیژه صدری، 1395، مسئله گیلان و  مکاتبات ما بین دولت عثمانی و صفوی ترجمه مقاله The Ghilan Question and the Correspondences Between the Ottoman and Safavid States

در کتاب تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی، به کوشش نصرالله صالحی، تهران، طهوری، چاپ اول.

  معرفی کتاب تاریخ ایران 1700-1925 اثر یلماز کارادنیز در فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم در گام سوم و چهارم، سال اول زمستان 1393 شماره سه و چهار پاییز و زمستان 

 اسماعیل حسن زاده، منیژه صدری(1395) چرخش گفتمانی و خوانش‌های ایرانیِ قیام خیابانی، تاریخ نگری و تاریخنگاری، تهران، دانشگاه الزهرا

 

 

Manizheh SADRI,(2016)Syces-Picot Antlaşması Ve Osmanlı Devletinin İran Politikası (Osmanlı Belgeleri Işığında), Istanbul, Istanbul university

 

امتیازدهی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.