انگلیسی
دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

منیژه صدری                         

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :manijehsadri@gmail.com

 

مقالات کنفرانس

  Kaçar İdaresi Döneminde İran’da Askeri Alanda Yapılan

Kaçar İdaresi Döneminde İran’da Askeri Alanda Yapılan Islahat Teşebbüsleri ve Sonuçları 

Dr. Manizheh Sadri ؛Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ,

 “Nizâm-I Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri”(21-22 Mayıs 2012) İstanbul üniversitesi

International Symposıum on Madrasah Tradıtıon And Madrasahs In The Process Of Modernısatıon 2012

İran, da yenilişime hareketleri kapsamında Darülfünun medresesi, nin kurulması, dr. Manizheh SADRİ, Doç.dr. Yılmaz KARADENİZ


Evliya çelebinin gözlemeleri Tabrizden 11y.y da. İstanbul, 2011

Ortadoğu'da Güncel Meseleler ve Mezhepler arası Diyalog, 30 Mayıs 2015, Eskişehir, Osmangazi üniversitesi, Nadir şah’in mezhepler arası çığır açan girişimi

<div><p>تست1</p><p>1Sykes-Picot Antlaşması ve Osmanlı Devleti&rsquo;nin İran Politikası</p>

<p>همایش سایکس پیکو دانشگاه استانبول 1916/1395 قرارداد سایکس پیکو و سیاست دولت عثمانی در ایران</p></div>

همایش ها: زن در سفرنامه اولیاء چلبی، سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاریخ معاصر ، به همراه نورالدین قمیجی 1388

معرفی نقشه ایی نو یافته از آرشیو عثمانی، همایش بین المللی قفقاز، به همراه رحیم نیکبخت مهرماه 1388

معرفی اسناد فارس در جنگ جهانی اول در آرشیو عثمانی، سمینار بین المللی فارس در جنگ جهانی اول در شیراز 1389

نقش عادله سلطان در تغییرات دربار عثمانی در قرن نوزدهم سمینار بین المللی زن در جهان اسلام (قرن نوزده و بیست) تهران 1390

نشان شفقت  پرفسور نوین آتش و منیژه صدری سمینار بین المللی زن در جهان اسلام (قرن نوزده و بیست) تهران 1390

نظریه ابن خلدون و سقوط سلسله قاجاریه، اولین همایش منطقه ای علل سقوط سلسله ها در ادوار مختلف تاریخ ایران

معرفی آرشیو دولتی نخست وزیری ترکیه، سمینار آرشیو برای همه، تهران

قرارداد 1907 بر اساس اسناد عثمانی، همایش ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم در یکصدمین سالگرد قرار داد 1907، 1386

نهضت مشروطه آذربایجان، بازخوانی مشروطه

نقد کتاب: فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری در آنکارا، در باره ایران از 1916تا 1967، مترجم نسرین نگاهبان . اسناد کتابخانه ملی ایران

همایش ملی "خوی در گذر تاریخ و بزرگداشت دکتر محمد تقی امامی خویی" عنوان مقاله خوی در جنگ جهانی اول،  تابستان 1393 ایران خوی

همایش ملی " زن در تاریخ آذربایجان"، عنوان مقاله ازدواج در آذربایجان از سنت به مدرنیته، تابستان 1393، مرند و جلفا

همایش بین المللی زن در تاریخ معاصر در جهان اسلام عنوان مقاله : خشونت علیه زنان در ترکیه ، زمستان 1392، تهران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.